Privacybeleid

I. Onderwerp

Dit beleid heeft tot doel de voorwaarden te definiëren waaronder FERRERO nv de persoonsgegevens inzamelt en verwerkt van de gebruikers die de website www.ferrerofoodservice.com bezoeken.

FERRERO nv  hecht belang aan de privacy en de bescherming van de persoonsgegevens van de gebruikers van de website en van de apps die het in eigen naam uitgeeft, en wil elke gebruiker de maximale controle laten behouden over zijn privacy, in alle fasen van de verwerking van de gegevens op de Site: van het aanmaken van een account en het creëren van een profiel (de gebruiker kan vrij kiezen welke informatie hij invoert) en het delen van gegevens (de gebruiker kan zelf kiezen of hij zijn profiel en/of de inhoud die hij zelf heeft gegenereerd door het gebruik van de diensten al dat niet deelt) tot de verwijdering van die gegevens (de gebruiker beschikt over de mogelijkheid om op elk moment de volledige en effectieve verwijdering van zijn profiel te vragen).

Dit Privacybeleid, dat is opgesteld in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regels met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, is enkel van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens die door FERRERO nv worden ingezameld via de Site. Elke website van derden waar de gebruiker naartoe kan surfen via de Site, blijft onderworpen aan het Privacybeleid van de uitgever van die derde website. De gebruikers worden uitgenodigd de documenten in kwestie te raadplegen voor ze naar die derde websites surfen. Bovendien is FERRERO niet verantwoordelijk voor websites die door andere bedrijven van de Ferrero-groep worden uitgegeven en onderhouden.

 

II. Aanvaarding

Door deze Site te gebruiken aanvaardt u de voorwaarden van dit Privacybeleid. Indien u ons Privacybeleid niet aanvaardt, verzoeken wij u om deze Site niet te gebruiken of ons geen persoonlijke informatie te verstrekken.

 

III. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is de onderneming FERRERO nv, een naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van € 3.375.000 en hoofdkantoor te  Terhulpensesteenweg 187  – 1170 Brussel, ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder het nummer 280 168.

 

IV. Verzameling van uw persoonsgegevens

 1. Informatie die u ons meedeelt

Om de publieke pagina's van de Site te raadplegen hoeft u geen persoonlijke gegevens in te vullen. Uw persoonsgegevens kunnen echter wel gevraagd worden bij:

 • de aanmaak van een gebruikersaccount en de personalisering van uw gebruikersprofiel;
 • de registratie van uw verzoek om informatie;
 • de registratie van uw bijdragen aan / opmerkingen op de Site;
 • uw inschrijving op de nieuwsbrief of op commerciële aanbiedingen op de Site.

 

De persoonsgegevens die u ons verschaft bij de aanmaak van uw gebruikersaccount en/of bij het gebruik van de diensten die aangeboden worden op de Site, zullen bij de verwerking een of meerdere handelingen ondergaan (zoals, maar niet beperkt tot: inzameling, registratie, raadpleging, organisatie, bewaring, verwerking, overdracht, wijziging, selectie, gebruik):

 1. Uw identificatie- en contactgegevens die ingezameld worden bij de registratie of het beheer van de gebruikersaccount, met name:
  • de gegevens die noodzakelijk zijn voor de registratie van uw gebruikersaccount (gebruikersnaam, wachtwoord, e-mailadres);
  • de facultatieve of functionele gegevens waarmee u uw gebruikersaccount kunt beheren (burgerlijke staat, naam, voornaam, leeftijd, geboortedatum, adres, land, telefoonnummer, taal, foto);
 2. Gegevens die u facultatief kunt invullen voor de aanmaak van uw gebruikersprofiel, zoals uw btw-nummer, indien u gebruik wenst te maken van de diensten van de Site in het kader van uw professionele activiteit;
 3. Uw gebruikersgegevens (bijvoorbeeld navigatiegeschiedenis, type weergegeven inhoud, navigatievoorkeuren);
 4. Uw locatiegegevens, waardoor het bijvoorbeeld mogelijk is om interessante plaatsen voor te stellen op basis van uw locatie. Indien u ervoor kiest deze functie te gebruiken en uw locatie te delen met andere gebruikers, kan de Site informatie over uw locatie ontvangen. Die informatie zal enkel gebruikt worden om de daarmee verbonden dienst te leveren en zal enkel bewaard worden zolang dat strikt gezien noodzakelijk is om die dienst te leveren.

 

Wij verzamelen uitsluitend de persoonsgegevens die u ons wenst te verstrekken. Wij zullen u uitsluitend om informatie vragen die strikt noodzakelijk is voor uw deelname aan de activiteiten op onze Site, of om uw vragen te beantwoorden of u de gevraagde dienst te verstrekken.

 

U kunt de verzameling van uw Persoonsgegevens weigeren. In dat geval kan de toegang tot bepaalde activiteiten op onze Site echter beperkt zijn. U moet namelijk bepaalde persoonlijke informatie verplicht meedelen om toegang te krijgen tot de betreffende dienst. Verplichte informatie wordt aangeduid met een sterretje of een andere vermelding.

 1. Niet-nominatieve informatie die op onze Site wordt verzameld

Tijdens uw bezoek aan onze Site is het mogelijk dat wij software gebruiken om informatie over de sessie te meten en te verzamelen, zoals de responstijd van een pagina, fouten tijdens het downloaden of de duur van uw bezoek aan bepaalde pagina's.

 

Wij gebruiken ook cookies en andere hulpmiddelen (zoals tools voor webanalyse) om automatisch informatie over u te verzamelen. Wij kunnen onder meer de volgende soorten informatie verzamelen:

 • Informatie over uw browser.
 • Gegevens over de webpagina's die u hebt bezocht.
 • Uw IP-adres.
 • Uw gebruikersnaam, uw profielfoto, uw geslacht, uw netwerken en andere informatie die u met ons wenst te delen wanneer u externe sites gebruikt (bijvoorbeeld wanneer u de functie 'Vind ik leuk' van Facebook of de functie +1 van Google+ gebruikt).

 

Raadpleeg voor meer informatie over cookies en tools voor webanalyse de rubriek Cookies op de Site.

 

V. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt voor de volgende doeleinden en volgens de volgende procedures:

 1. Om de gevraagde diensten te leveren, zoals: de registratie van een account en een gebruikersprofiel, het beheer van de gebruikersaccount, het beheer van klachten of geschillen, het verstrekken van de diensten die gevraagd worden door de gebruiker, het delen van de inhoud of de commentaren op de Site, de melding van plaatsen of personen in de buurt van de gebruiker.
 2. Om te beantwoorden aan wettelijke en/of juridische verplichtingen.
 3. Om te beantwoorden aan wettelijke en/of juridische verplichtingen.
 4. Om onze rechten en belangen te beschermen via alle mogelijke rechtsmiddelen (gerechtelijke of buitengerechtelijke).
 5. Voor marketingdoeleinden (met de toestemming van de gebruiker): door commerciële berichten in verband met de diensten van de Site te verzenden via e-mail, post (papier), telefoon, fax en/of sms/mms of pushmeldingen. Indien u ook hebt ingestemd met de hieronder beschreven profileringactiviteit, kan Ferrero nv het resultaat van de bijbehorende analyse gebruiken om gepersonaliseerde commerciële berichten te versturen en voor de promotie van producten en/of diensten die kunnen overeenstemmen met de interesses van de gebruiker.
 6. Om telefonisch of per e-mail statistische analyses, peilingen en marktonderzoeken uit te voeren met betrekking tot de diensten die aangeboden worden door Ferrero nv.
 7. Voor profileringsdoeleinden (met de toestemming van de gebruiker), en dan specifiek voor de analyse van de keuzes, voorkeuren, interesses en aankoopgewoonten van de gebruiker, die verkregen worden bij het gebruik van de diensten. De op die manier ingezamelde persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor de creatie van individuele en/of algemene profielen om marktanalyses en statistieken te ontwikkelen waarmee de producten en/of diensten geïdentificeerd kunnen worden die de interesse wekken van de betreffende gebruikersprofielen.

 

Wat betreft de doeleinden vermeld in punt (1) tot (3), is het verschaffen van de gegevens die als verplicht worden aangemerkt bij de registratie (of in andere omstandigheden), vereist om de diensten te kunnen genieten die aangeboden worden door FERRERO nv, en zal een eventuele weigering ertoe leiden dat de gebruiker geen gebruik kan maken van de diensten.

Het verschaffen van gegevens, zoals de gegevens voor het gebruikersprofiel, is in tegenstelling tot de verplichte gegevens volledig facultatief en gratis. De weigering om deze gegevens in te vullen beïnvloedt op geen enkele wijze de mogelijkheid voor de gebruiker om toegang te krijgen tot de Site. In dat geval zult u echter niet volledig kunnen gebruikmaken van bepaalde kenmerken van de Site, waarvoor technisch gezien bepaalde informatie vereist is.

Ook het verschaffen van de gegevens waarmee de doeleinden in punt (5)-(7) hierboven nagestreefd kunnen worden, is niet verplicht, en de mogelijke weigering heeft geen enkele invloed op de mogelijkheid om te kunnen gebruikmaken van de diensten van de Site. In dat geval is het echter mogelijk dat FERRERO nv niet in staat is om bijvoorbeeld de gebruiker gerichte promotiedocumenten te versturen die volgens FERRERO nv interessant zouden kunnen zijn voor de gebruiker. In elk geval kan de verwerking van de gegevens voor deze doeleinden enkel plaatsvinden indien de gebruiker daar uitdrukkelijk en specifiek de toestemming voor geeft.

 

VI. Bestemmeling en overdracht van persoonsgegevens

De via onze Sites verzamelde persoonsgegevens zijn uitsluitend bedoeld voor FERRERO nv en zullen in geen geval zonder uw toestemming aan derden worden overgemaakt. Alleen het personeel van FERRERO nv  of  het  gemachtigde  personeel  van  agentschappen  die  bepaalde  verrichtingen  voor

FERRERO nv uitvoeren (beheer van de website, beheer van commerciële aanbiedingen, verzending van berichten), heeft toegang tot uw persoonsgegevens. Deze agentschappen moeten de vertrouwelijkheid van de informatie respecteren en mogen die informatie uitsluitend gebruiken in het kader van de opdrachten die FERRERO nv hun toevertrouwt.

Indien u er tijdens de verzameling van uw gegevens uitdrukkelijk mee instemt, kan uw informatie worden meegedeeld aan commerciële partners van FERRERO nv, die u hun diensten kunnen aanbieden, en/of kunnen deze gegevens worden overgemaakt aan andere bedrijven van de Ferrero- groep, die u via post of e-mail nieuws over de merken van de Ferrero-groep kunnen sturen.

De ingezamelde persoonsgegevens zullen bewaard worden zolang dat nodig is om het doeleinde van hun verwerking te verwezenlijken. Wanneer het doeleinde van de verwerking bereikt is, of wanneer u daarom vraagt, zullen de persoonsgegevens worden verwijderd, tenzij de wet een langere bewaarperiode voorschrijft.

 

VII. Veiligheid

 

De veiligheid van de persoonsgegevens is voor ons zeer belangrijk. Wij gebruiken fysieke en elektronische procedés om de persoonsgegevens die u ons meedeelt, te beschermen tegen verlies, misbruik of aantasting.

Wij eisen dat onze technische dienstverleners die uw persoonsgegevens verwerken, optimale beveiligingsmaatregelen nemen. De toegang tot uw informatie is beperkt en onze werknemers of dienstverleners krijgen uitsluitend toegang als dat nodig is.

Vanwege het open karakter van het internet kunnen wij echter geen hacking of ongeoorloofde toegang door derden uitsluiten. Door onze Site te blijven gebruiken aanvaardt u deze risico's. Binnen de geldende wettelijke beperkingen wijzen wij elke contractuele aansprakelijkheid of aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad af voor directe of indirecte schade, verliezen of kosten, ook door nalatigheid, die u zou lijden in het geval van een ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens of hun verlies of aantasting.

Wij herinneren u er bovendien aan dat u alle gepaste maatregelen moet nemen om uw materiaal, gegevens of software te beschermen, in het bijzonder tegen virussen op het internet.

 

VIII. Recht op raadpleging, verbetering of schrapping

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te raadplegen, te verbeteren of te laten schrappen. U kunt dit recht op elk ogenblik gratis uitoefenen door een e-mail naar het volgende adres te sturen:  privacy@ferrero.com.

 

IX. Wijzigingen

FERRERO nv behoudt zich het recht voor om zijn Privacybeleid of zijn Beleid voor het gebruik van cookies op elk ogenblik bij te werken. Wij raden u aan om ons Privacybeleid en ons Beleid voor het gebruik van cookies regelmatig opnieuw te lezen op onze Site, zodat u altijd op de hoogte bent van de meest recente versie.

 

 

Laatste versie: juni 2017.